rejestracja podmiotu leczniczego

Rejestracja podmiotu leczniczego – 5 rzeczy które trzeba zrobić

rejestracja podmiotu leczniczego

Rejestracja podmiotu leczniczego

Rejestracja podmiotu leczniczego i podjęcie takiej działalności nie należy do rzeczy prostych. Każdy przedsiębiorca planujący rozpocząć działalność jako podmiot leczniczy musi zmierzyć się z problemami w postaci dokonania odpowiednich zgłoszeń, dopełnienia formalności oraz przygotowania placówki do działania.

Czym jest podmiot leczniczy?

Samo pojęcie podmiotu leczniczego jest zdefiniowane w ustawie o działalności leczniczej. Zgodnie z nią, podmiotem leczniczym są, w zakresie w jakim wykonują działalność leczniczą,

 • przedsiębiorcy
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • jednostki budżetowe,
 • instytuty badawcze,
 • fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia,
 • kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne,
 • jednostki wojskowe.

Oczywiście w tym zakresie najczęściej będą to przedsiębiorcy, a więc jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki – cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjna.

Rejestracja

Po dokonaniu wyboru formy działalności (każda ma swoje plusy i minusy), konieczne jest jej zarejestrowanie: w CEIDG w przypadku jednoosobowej działalności i spółki cywilnej lub w KRS w przypadku pozostałych podmiotów.

Rejestracja w CEIDG jest darmowa, natomiast w KRS wiąże się z określonymi opłatami.

W toku rejestracji zostanie nam nadany numer NIP i REGON, należy jednak pamiętać, że podmioty lecznicze muszą posiadać również dodatkowy, 14-cyfrowy REGON dla podmiotów leczniczych. Na szczęście jego również można uzyskać elektronicznie na stronie gov.pl

Po założeniu spółki lub jednoosobowej działalności, można już zarejestrować się jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, w rejestrze prowadzonym przez Centrum e-Zdrowia.

Ubezpieczenie

Należy również pamiętać, o tym, że podmioty lecznicze podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, tj. za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ubezpieczenie takie należy wykupić najpóźniej dzień przed rozpoczęciem działalności leczniczej.

Minimalna suma ubezpieczenia dla podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń ambulatoryjnych oraz innych niż szpitalne wynosi 75.000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia i 350.000 EUR na wszystkie zdarzenia. Jeśli podmiot udziela świadczeń szpitalnych, to suma ta wynosi 100 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500 000 EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Odpady

Kolejnym, nieoczywistym krokiem jest rejestracja w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami, w skrócie BDO.

NFZ

Jeśli planujemy zawrzeć umowę z NFZ, konieczne będzie spełnienie warunków określonych w odpowiednim zarządzeniu Prezesa NFZ, zależnym od rodzaju świadczeń, których chcemy udzielać.

Do zawarcia umowy z NFZ potrzebne jest również posiadanie konta SZOI (System Zarządzania Obiegiem Informacji). Podmiot chcący rozpocząć pracę z Portalem SZOI powinien przesłać do oddziału NFZ wypełniony formularz rejestracyjny. NFZ utworzy konto dostępowe, a dane do logowania prześle na adres e-mail podany w formularzu.

Podmiot jest również zobowiązany do uzyskania w NFZ upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

Po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań można już wnioskować do NFZ o podpisanie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Oprócz samego wniosku konieczny będzie też wpis do rejestru podmiotów leczniczych, ubezpieczenie OC, umowa najmu lokalu lub akt własności.

Regulamin

Należy pamiętać również o tym, że podmiot leczniczy musi posiadać regulamin. Musi on określać w szczególności:

 • firmę albo nazwę podmiotu;
 • cele i zadania podmiotu;
 • strukturę organizacyjną zakładu leczniczego;
 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
 • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego;
 • organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych;
 • warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
 • organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 • wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny;
 • wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;
 • sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

Podsumowanie

Jak widać proces rozpoczynania działalności jako podmiot leczniczy jest wieloetapowy i skomplikowany. Przy rejestracji podmiotu leczniczego polecamy skorzystanie z pomocy profesjonalisty, w przeciwnym przypadku nie unikniemy błędów, opóźnień i innych komplikacji.

Jeśli chciałbyś założyć podmiot leczniczy napisz do nas: biuro@legalconcept.pl

Zapoznaj się również z naszymi poprzednimi wpisami


Posted

in

,

by